fredag 27. januar 2012

Digital kompetanse i Restaurant og matfag

Som lærer vil det være vårt oppdrag, å lære elevene bruk av digitale hjelpemidler innenfor det faget de ønsker å utdanne seg i.
Dette er pålagt oss lærere gjennom læreplaner, og andre styringsdokumenter vi er underlagt. Digital kompetanse er en av fem basisferdigheter eleven skal utvikle seg i,når han/hun er elev i norsk skole.
Ved gjennomgang av læreplanen «med nye øyne», ser jeg at studieretning Restaurant og matfag, kun har et mål som konkret forteller at vi skal bruke digitale verktøy.
Målet er hentet fra programfaget kosthold og livsstil, og sier følgende:

bruke digitale verktøy til å regne ut energi- og næringsinnhold i måltid, og til å planlegge å sette sammen måltid i tråd med krava fra helsestyresmaktene

I vår skolehverdag opplever jeg at vi aktivt bruker digitale verktøy i mange deler av undervisningen. Det vil være et definisjonsspørsmål, men jeg tenker at bruk av digitale verktøy skjer bevist og ubevist hele tiden i vår hverdag.
For meg er det naturlig å bruke IKT i undervisningen.
Både for å presentere, dokumentere og lære mer av det som kan være relevant datakunnskap for min undervisning. Smartboard i klasserommet er et eksempel på dette.
Informasjonsinnhenting, jobbing med temaer presentasjoner, dokumentasjon og mappemetodikk som en del av arbeidsmåten til elevene er naturlig bruk av PC, og digitale hjelpemidler sånn jeg definerer det.
Alle våre elever har bærbar PC, og nett tilgang. Vi bruker It`s Learning, og jobber stadig med å utvikle bruken av denne læringsplattformen på min skole.
Dokumentasjon vil i dette tilfelle være bruk av karakterboka i It`s Learing, underveisvurdering og samtaler om vekstpunkter med elevene, dokumentere dette på It`s Learning, samt bruk av blogg i egenvurdering i faget Prosjekt til fordypning.

Å jobbe mot økt digitalkompetanse innenfor programområdets kompetansemål, synes å være en kontinuerlig prosess, sammen med de andre grunnleggende ferdigheter som elevene skal beherske.
I Buskerud fylkeskommune som jeg tilhører, har vi et nettverkssamarbeid hvor vi har konkretisert læreplanene for Restaurant og matfag. I dette fagnettverket har vi brutt ned kompetansemålene, og konkretisert hva eleven skal lære, samt hvilke grunnleggende ferdigheter som gjelder for dette målet (lesing, skriving, digital kompetanse).
I læreplanen for Restaurant og matfag VG1, er det i 12 av 25 kompetansemål, skrevet at digital kompetanse inngår.
Konkretisering av læreplanene i er gjort i alle fagene, innenfor Restaurant og matfag som er representert i Buskerud.(VG2 kokk, servitør,o.s.v)

søndag 8. januar 2012

IKT og vurdering

Som student på studie IKT og vurdering, har jeg nå startet denne bloggen. Å blogge er en ny erfaring for meg, noe jeg kjenner gir en følelse av skrekkblandet fryd. Jeg synes det alltid er interessant å utvikle meg å lære ny ting, samtidig som jeg kjenner en uro og skepsis for det ukjente.
Når det gjelder IKT og bruk av dette i undervisning, ser jeg helt klart et behov for å lære mer for å henge med i utviklingen. Utvikling på dette område for meg, vil si å forstå bruken av sosiale medier generelt, og hvordan jeg kan tilpasse dette i min undervisning spesielt.
Vi opplever nesten daglig diskusjoner blant kollegaer, hvor bruk at IKT i undervisningen er et tema.
Det er stor uenighet blant kollegaer hvordan IKT skal benyttes i undervisningen av lærere og elever.
Med dette studie håper jeg å kunne få større kunnskap om bruk at IKT i undervisningen, slik at jeg i større grad kan tilpasse dette til mine elever.